Tag: acte necesare

Elevii săraci vor primi rechizite gratuite

rechizite1Elevii cu posibilităţi materiale reduse vor primi şi în anul şcolar 2013-2014 rechizite gratuite, din partea Guvernului României.

Condiţia obligatorie pentru a accesa acest program este ca venitul lunar pe membru de familie să fie maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Tot ce trebuie să facă părinţii cu posibilităţi materiale modeste este să întocmească dosarele cu documentele cerute de lege, pe care trebuie să le depună la secretariatele unităţilor de învăţământ unde copiii lor învaţă până la începutul lunii septembrie.

Pachetul cu rechizite va avea conţinut diferenţiat, în funcţie de nivelul de studiu şi va avea o valoare cuprinsă între 25 de lei pentru învăţământ primar şi 30 de lei pentru învăţământ gimnazial. Achiziţia pachetelor cu rechizite şcolare se va face pe structura clasa pregătitoare, clasa I, clasele II-IV, V-VII şi clasa a VIII-a.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

Copie după certificatele de naştere sau buletin la toţi copiii din familie;
Copie după buletine părinţi;
Adeverinţă cu venitul net pe luna iulie 2012 (dacă este cazul, dacă nu lucrează vreunul din părinţi declaraţie la notar că în luna iulie nu au realizat venituri.), dacă este şomer sau pensionar copie după cupoanele de pensie sau şomaj pe luna iulie 2012;
Copie cupon alocaţie complementară, monoparentală luna iulie 2012;
Copie după sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară dacă este cazul;
Copie după certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani;
Adeverinţă de la Primărie pentru ambii părinţi că nu beneficiază de pământ;
Adeverinţă de la Adm. Fin. pentru ambii părinţi că nu sunt în evidenţă cu venituri impozabile;
Cerere de solicitare a rechizitelor (secretariat);

Mii de absolvenţi, aşteptaţi să îngroaşe rândurile şomerilor!

646x404Dacă anul trecut nu mai puţin de 2.339 de absolvenţi prahoveni au primit indemnizaţie de şomaj, anul acesta numărul şomerilor veniţi direct de pe bnăncile şcolilor este de aşteptat să crească. Asta în condiţiile în care numai numărul elevilor care nu s-au înscris la Bac ajunge la 2.700, iar la aceştia se pot adăuga alte sute de picaţi la examenul maturităţii, dar şi absolvenţi de facultate care nu-şi găsesc un job după absolvire.

60 de zile pentru înscriere
Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii trebuie să se înregistreze, în cel mult 60 de zile de la data absolvirii, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Conform Calendarului publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, data absolvirii pentru elevii care termină clasa a XII-a în acest an este 31 mai 2013, astfel încât tinerii care nu vor urma studii superioare se pot înregistra la şomaj până la începutul lunii august.

250 de lei pe lună
Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Acte necesare
Documentele necesare inreistrării în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă:
– Copie şi original C.I./B.L;
– Copie şi original act studii sau adeverinţă absolvire;
– Adeverinţă medicală;
– Cerere înregistrare (anexa 8 de la sediul agenţiei).

Vrei să te faci poliţist? Vezi tot ce trebuie sa stii despre admiterea la Școala de Agenți de la Câmpina

646x404Ministerul Afacerilor Interne a aprobat 313 la Şcoala de Poliţie din Câmpina, dintre care 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi. Candidaţii vor depune cererile de înscriere până la data de 2 august 2013, iar admiterea va avea loc în perioada 7-15 septembrie.

Prima etapă de selecţie se va realiza la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii şi va consta în evaluarea medicală şi psihologică. A doua etapă de selecţie se va desfăşura la unitatea de învăţământ şi va reprezenta concursul propriu-zis de admitere: examinarea medicală şi probele sportive (în perioada 9-11 septembrie); testul grilă la limba română şi o limbă străină (pe 12 septembrie).

Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii 3×4 cm.

Absolvenţii au la dispoziţie 60 de zile pentru a se înscrie la şomaj

somer_79639000Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii trebuie să se înregistreze, în cel mult 60 de zile de la data absolvirii, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova.

Conform Calendarului publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, data absolvirii pentru elevii care termină clasa a XII-a în acest an este 31 mai 2013, astfel încât tinerii care nu vor urma studii superioare se pot înregistra la şomaj până la începutul lunii august.

De ce acte ai nevoie?
Potrivit reprezentanţilor AJOFM, solicitanţii trebuine să prezinte următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; certificatul de naştere, în original şi copie; adeverinţă medicală cu menţiunea ,,apt de muncă” sau „clinic sănătos”; adeverinţă de la Administraţia Financiară cu veniturile realizate şi actul de absolvire a formei de învăţământ, în original şi copie. Dacă în această perioadă, 60 de zile de la data absolvirii, persoanele în cauză nu au reuşit să se încadreze în muncă, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj în condiţiile în care nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinţă în vigoare în luna pentru care se face dovada. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia este de 250 de lei.